בירור עסקה

תקנון אתר

שירות לקוחות

  • שירות הלקוחות של קשר פעיל בימים א-ה, בין השעות: 09:00-16:00. למעט ערבי חג וחוה"מ.
  • ניתן לפנות אל שירות הלקוחות בכל עת, לרבות במקרים של תקלות טכניות באתר באמצעים המפורטים להלן: 073-7272050 ו/או kesher.tmicha@gmail.com
 1. כללי
  • השימוש בשירותים המוצעים הינו בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה ובחוזה ההצטרפות (במידה ונחתם). המסדיר את היחסים המשפטיים בינך לבין חברת קשר המרכז הישראלי בע"מ ח.פ. 513996132 (להלן: "קשר"/"החברה") השימוש באתר ובשירות בפועל ייחשב לקבלה מלאה של המשתמש לכל התנאים, התניות וההצהרות הכלולים במסמך זה. במקרה והמשתמש אינו מסכים עם תנאי השימוש, הוא לא יוכל לעשות שימוש בשירות. 
  • בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של הסכם זה ופרסומו.
  • קשר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן הודעה מוקדמת למשתמש. ניתן לצפות בתנאי ההסכם והשימוש באתר. עצם העובדה שאדם עשה שימוש בשירות גם לאחר שינויים בתנאי השימוש מהווה הסכמתו לשינויים. האחריות לבדוק האם בוצעו שינויים בתנאי השימוש מעת לעת הינה של המשתמש בלבד. אם משתמש איננו מסכים לתנאי מתנאי הסכם זה, עליו להפסיק את השימוש בשירות בהודעה בכתב לחברה.
  • קשר הינה מערכת לקבלת וביצוע תשלומים באמצעות האינטרנט. באמצעות המערכת ניתן לקבל/ולבצע תשלומים שונים באמצעות כרטיס אשראי ובהוראות קבע בנקאית כמו כן, המערכת מאפשרת לקבוע את המועד שבו תרצה לקבל/לבצע את התשלום, לרבות בקשה להקדים את התשלום מהמועד שהוסכם בינך לבין משלם התשלום או מאפשרת לך לבקש את דחיית התשלום .
  • באמצעות המערכת ניתן גם לבטל עסקאות שבוצעו בכרטיסי אשראי
  • כותרות הסעיפים נועדו להקלת הקריאה בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות הסכם זה. 
  • התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות ומיועד לשני המינים.
  • קשר  אינה צד בעיסקאות הנעשות בין המשלמים בעמוד הסליקה של קשר, באתר ובמכשירי קהילות, בעסקאות טלפוניות או בכל צורה שהיא במערכות קשר ובין המוטב המספק את השירות. ככזו, לא תהיה קשר אחראית על כל נזק או אי שביעות רצון של הלקוח מהשירות אליו נרשם ו/או עליו שילם ו/או אליו תרם באמצעות הדרכים שנמנו לעייל. יודגש כי הגבייה מתבצעת בהתאם לחוזה שנחתם מול המוטב ובהתאם להסכם זה. קשר גובה על פי הנתונים והמסמכים שנמסרו לה על ידי המוטב. כל תביעה שתהיה בגין גביה כל שהיא, ע"י המשלמים, יישא המוטב בהוצאות ובחיובים.  מוסכם ומובהר, כי בכל מקרה בו בוצעה גבייה על ידי קשר, בהתאם לפרטים ולנתונים אשר נמסרו על ידי המוסד, והמשלם נתן הוראת ביטול מכל סיבה שהיא, לחברת האשראי ו/או לבנק הנמשך ו/או לקשר, בגין גבייה שבוצעה, מתחייב המוסד לשלם ו/או לשפות את קשר בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לקשר בגין הוראת הביטול הנ"ל.
  • האתר לרבות כל התכנים ושירותי קשר מסופקים כפי שהם ( AS IS ) ובהתאם להחלטות החברה. החברה לא תשא בכל אחריות להתאמתם לצרכי המשתמשים ו/או למטרותיהם. השימוש בשירות מבוצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל תלונה, דרישה או תביעה נגד החברה בקשר לשירות, בקשר לתכנים באתר ולאפשרויות השימוש   בהם לרבות בדבר התאמתם למטרה כזו או אחרת.
 2. הגדרות
  • "תקנון" או "תנאי השימוש" – כל התנאים המפורטים במסמך זה כפי שיעודכן מעת לעת.
  • "החברה"  או "קשר" בע"מ, מנהליה וכל מי הפועל מטעמה בקשר עם השירות.
  • "השירות" – אפשרות לביצוע תשלומים או תרומות באמצעות כרטיס אשראי והו"ק בנקאיות. דרך האתר או כל יישום או אפליקציה אשר מנוהלים על ידי החברה, וכן כל  השירותים המסופקים למשתמשים במסגרת האתר.
  • "משתמש" – כל אדם אשר יוצר קשר או עושה שימוש בשירות, לרבות גלישה באתר.
  • "משלם " – לקוח קצה שעושה שימוש בשירות ומשלם כספים למוטב לצורך תרומה, תשלום או כל מטרה שהיא, בתנאים שיסוכמו בינו לבין המוטב.
  • "מוטב" – מי שנרשם לשירות בשם החברה או העמותה או הגוף המספק את השירות. , ובכלל האמור "בית עסק" המכבד תשלומים בכרטיסי אשראי באמצעות המערכת. 
  • "חשבון" – החשבון המנוהל באתר עבור הלקוח.
  • "אישור קבלת תשלום" – אישור המוטב לביצוע עסקה של העברת כספים אליו. 
  • "אישור בקשת תשלום" – אישור המשלם לביצוע עיסקה של העברת כספים לאחר, על פי בקשת תשלום שהעביר המוטב למשלם.          
  • "אמצעי התשלום" – כרטיס אשראי או חשבון בנק שיחויב בעת ביצוע תשלומים ו/או יזוכה בעת קבלת כספים, לפי העניין. מוסכם, כי בשלב הראשון, יתבצע התשלום באמצעות חיוב כרטיס אשראי והו"ק בלבד. בעתיד, ייתכן והחברה תאפשר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לבצע העברות כספים ותשלומים באמצעות חיוב/זיכוי חשבון הבנק שלך.
  • "האתר"/ "המערכת" – אתר האינטרנט של החברה שכתובתו הינה info, או כל דומיין אחר שיופעל על ידי החברה לצורךמתן השירות.
  • "דחיית תשלום" – מתן אשראי באמצעות דחיית מועד החיוב בגין העסקה.
  • "מועד ביצוע העסקה" – המועד בו התקבל אישור ביצוע העסקה על ידי קשר ובו תשודר העסקה לחברת כרטיסי האשראי של המשלם, לשם חיובו של המשלם במועד התשלום. יודגש כי חיובו של המשלם על ידי חברת האשראי יתבצע בהתאם להסכם בינו חברת האשראי. 
  • "עסקה" – העברת כספים מסוימת ממשלם למוטב ו/או בקשת תשלום שהועברה ממוטב למשלם.
 3. אבטחת מידע
  • שירותי ואתר קשר מאובטחים ברמה גבוהה ביותר ועומדים בתקני PCI dss Level 1 המחמירים ביותר. האתר נסרק באופן יומיומי לצורך איתור פרצות, תוכנה זדונית ופעילות חשודה.האתר עושה שימוש במנגנוני סינון, חסימת תנועה חשודה ומופעלים בו מנגנוני הגנה שונים לרבות חומת אש (Web Application Firewall) וסריקת אנטי-וירוס.
  • האתר מגובה לעיתים קרובות לשרת מרוחק. האתר עושה שימוש במפתח הצפנה SSL באופן המצפין את תעבורת הנתונים בין המשתמש ובין האתר.האתר שומר את פרטי כרטיסי אשראי בצורה מוצפנת בהתאם לתקנות PCI.
  • למרות האמור לעייל, על אף מאמצינו להגן על המידע בצורה המיטבית, לא קיימות שיטות העברה או אחסון אלקטרוני שהינן בטוחות לחלוטין. לכן, למרות שאנו נוקטים בדרכים מקובלות בכדי להגן על המידע שלך, איננו יכולים להבטיח את ביטחונו המוחלט של המידע.
  • במידה ומזוהה הפרת אבטחה באתר, נעשות פעולות דחופות בהתאם לסדר פעולות הן על ידי קשר והן על ידי ספקי צד שלישי מומחים לנושא וזאת במטרה לסגור את הפרצות, להבטיח שאין אובדן נתונים ולהחזיר את האתר לכשירות מלאה בהקדם, ובמינימום נזק.
 4. רישום לאתר
  • המשתמש לא ישתף את חשבונו או את פרטי המידע המשמשים לגישה לחשבון לרבות את סיסמתו האישית, ולא יאפשר לאף אדם לגשת לחשבון או כל דבר אחר אשר עלול לסכן את אבטחת החשבון.
  • השימוש בחשבון מותנה בהקשת שם משתמש וסיסמה וכל אמצעי זיהוי אחר כפי שיידרש על ידי החברה. הינך מתחייב לפעול על-פי הנחיותיה של החברה בהקשר לסיסמה, לרבות החלפתה, לפחות בתדירות שתורה לך החברה, של הסיסמה בסיסמה חדשה.
  • כמו כן, הינך מתחייב שלא לרשום לגלות ו/או למסור את הסיסמה לאחרים ו/או לאפשר לאחרים גישה לחשבונך ללא הסכמת קשר. כמו כן לשמור את אמצעי אבטחת המידע (לרבות האמצעים הפיזיים עליהם הם רשומים) בסודיות מוחלטת ובלתי נגישים ולדאוג לכך שכל מי שיימסרו לו אמצעי אבטחת המידע על ידיך ובהסכמתך ינהג באותו האופן. 
  • בכל מקרה שבו ייוודע לך, או שיש לך חשש של פגיעה באבטחת החשבון, לרבות פריצה, אובדן או גניבה, שימוש ללא הרשאה, או דליפת הסיסמה ואמצעי הזיהוי שלך לאחר או חשיפה בלתי מורשית של מידע הכניסה, גישה בלתי מורשית לחשבון הנך מתחייב ליידע את קשר באופן מיידי וכן לפעול לשינוי הסיסמה שלך באופן מיידי. 
  • המשתמש הינו האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות מידע הכניסה, ויהיה אחראי על כל השימושים במידע הכניסה, בין אם אושרו על-ידו ובין אם לאו. וכל דבר הקורה באמצעות החשבון, בין אם הפעולות בוצעו עלידו ובין אם לאו.
  • במידה ויהיה חשש כי מישהו אחר משתמש בו כדי לעסוק בכל פעילות המפרה את תנאי השימוש או לביצוע מעשה לא תקין או לא חוקי.מבלי לגרוע מיתר ההוראות המפורטות לעיל החשבון יבוטל או ייחסם.
  • החשבון אינו מיועד עבור קטינים מלאו למשתמש 18 שנה והוא כשיר להיקשר בהסכם מחייב. המשתמש מקבל על עצמו אחריות מלאה עבור כל שימוש בלתי מורשה של השירות על-ידי קטינים. וכן המשתמש מכיר באחריותו לכל שימוש בכרטיס האשראי שלו או של אחרים או כלי תשלום, על-ידי קטינים. 
  • מידע שמספק המשתמש בעת יצירה או עדכון החשבון או שימוש בשירות לתשלום, אשר עשוי לכלול שם, תאריך לידה וכתובת הדוא"ל, יוחזק וייעשה בו שימוש בהתאם לכללי הפרטיות של החברה. בעת חילופי הרכב בעלי החשבון בעמותה/ בחברה , על המשתמש הרשום  לעדכן את קשר בפרטי הרכב בעלי החשבון החדשים.
  • בעת מסירת כתובת הדוא"ל המשתמש מביע את הסכמתו לחברה לעשות שימוש בידע ובנתונים שימסרו בעת הליך הרישום על מנת לשלוח לך חומר פרסומי ומסרים שיווקים לרבות בדיוור ישיר, וכן באמצעות הדואר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS ו/או באמצעות פקסימיליה ו/או באמצעות מערכת חיוג אוטומאטי ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, ולרבות לאחר פילוח ואפיון של הרגלי הצריכה שלך ושימושך בחשבון. 
  • על המשתמש לוודא כי בכל עת, הפרטים אודותיו ואודות החברה/העמותה בחשבון מדויקים ועדכניים. מצא המשתמש כי הפרטים אינם מדויקים יודיע על כך לקשר לאלתר ויוודא כי פרטים אלה תוקנו.
 5. הפרעות ושיבושים בפעילות השירות
  • השירות זמין בדרך כלל עם זאת, החברה איננה יכולה להבטיח שירות מתמיד ובלתי פוסק. ללא הגבלה על כל מגבלת אחריות אחרת המפורטת  בתנאי שירות אלו, החברה לא תישא באחריות לכל נזק או הפסד העשוי להתרחש בשל נסיבות שאינן בשליטתה, לרבות שיבוש או כל תקלה טכנית במערכת, לרבות עומס יתר.
  • החברה לא תשא באחריות לכל נזק או הפסד כתוצאה מתקלות או בעיות בציוד השירות.
  • החברה לא תהיה אחראית לכל שיבושים במחשב המשתמש או בחיבור שלו לאינטרנט,כמו גם לכל שיבוש בשירותי הגישה לאינטרנט ו/או ברשת האינטרנט ולא תהיה אחראית  לכל שיבוש ברשת האינטרנט המקומית או הבינלאומית או בקווי התקשורת, ולא יהיה בשיבושים כאמור כדי להקנות למשתמש כל זכות לביטול השירות ו/או ההתקשרות עם החברה בשל תקלות או שיבושים כאמור או כל שגיאות שייגרמו בשל כך.
 6. התחייבויות והצהרת המשתמש
  • הינך מצהיר כי ידוע לך שפעילות החברה כפופה לכל דין ובכלל זה הוראות חוק איסור הלבנת הון ו/או התקנות ו/או הצווים שעל פיו, ומתחייב לשתף פעולה עם החברה בקשר לכך לרבות המצאת מסמכי זיהוי כפי שיידרשו על ידי החברה ו/או מסירת פרטים מלאים ונכונים לצורך קיום מנגנון 'הכר את הלקוח' ו/או כל עניין שתדרוש ממנו החברה בקשר לכך.
  • הינך מתחייב שלא לבצע באמצעות חשבונך פעולות המנוגדות לדין, או שאינן חוקיות, או שדורשות היתר ו/או רישיון כלשהו. וכן לא לעשות שימוש בחשבונך לצורך מכירה של סמים מסוכנים ו/או פורנוגרפיה ו/או לצורך ביצוע הימורים ו/או משחקים אסורים (לרבות קבלת כספי ההימורים ו/או המשחקים האסורים) ו/או כל תחום אחר שייאסר על ידי קשר. 
  • כמו כן, הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בחשבונך לצורך מכירה של מוצרים ו/או שירותים ו/או כל שימוש אחר שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של כל גורם שהוא ו/או של קשר.
  • הינך מצהיר ומתחייב, כי כל הפרטים אשר מסרת ו/או תמסור בעתיד באתר וכן כל המסמכים שתמציא לחברה הינם מדויקים, נכונים ומלאים וכי לא תמסור פרטים ומסמכים שקריים. 
  • הינך מתחייב שלא לעשות שימוש בחשבון שאינו שלך וכן אינך רשאי לעשות כל פעולה בחשבון, אשר לא הותר באופן מפורש לבצעה. 
  • בקשר לשימוש באתר האינטרנט הנך מתחייב לא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):
   • התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש בשירותים המוצעים באתר. 
   • הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש קשר לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.  הפצת   וירוס מחשב, גישה  למערכות או קבצים ללא אישור או כל שימוש אחר כזה העלול לגרום נזק ו / או שיבוש ו/או הגבלת השימוש למשתמשים אחרים או לכל צד שלישי אחר.
   • העלאה או שידור (או לנסות להעלות או לשדר) קבצים המכילים וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, פצצות-זמן, cancelbots, קבצים פגומים או נתונים, או כל תוכנה דומה שעלולים להזיק לפעולה של השירות או למחשבים של משתמשים אחרים של השירות.
   • העלאת, פירסום, שידור או הפצה בכל דרך אחרת חומר גס, מגונה, פורנוגרפי, מיני, דברי תועבה או כל חומר אחר אשר יש בו כדי לפגוע או לעורר התנגדות, לא להפיץ לשון הרע, השמצה, לעג, לעקוב אחר, להפחיד, לאיים, להציק או בדרך אחרת להפיץ דברי שנאה כלפי אחר;
   • הפצת דואר זבל (spam), או הצפה של כל דואר אחר את שרתי האתר. 
   • שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור השירות. 
   • פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה. 
   • שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה. 
   • להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה. 
   • השירות אותו מציעה קשר באמצעות האתר מהווה קניינה הרוחני הבלעדי של קשר. הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירות, אלא בהתאם ועל פי הוראות ההסכם.
  • החברה רשאית לדרוש חתימה פיזית על הסכם זה והינך מתחייב להיענות לבקשה זו.
  • מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה על פי כל דין, החברה רשאית למנוע ממשתתף להשתמש בשירות, בכל מקרה בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, קיים חשש כי המשתתף הפר או צפוי להפר תנאי מתנאי תקנון זה או לפי כל דין.
   בעצם השימוש בשירות, לרבות הרשמה אליו כמשתמש מטעם המוטב, גלישה באתר או ביצוע תשלומי משלם.
 7. אחריות ושיפוי
  • החברה ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה, ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכלהפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות נזק מיוחד, עקיף, מסתבר או תוצאתי, שיגרמו   למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או למנוי תהא עילתם אשר תהא, לרבות כתוצאה  מאספקת השירות או אי אספקת השירות, הגבלתו, השעייתו או ניתוקו, או איכותו, ו/או בקשר למשלוח מועדן, תכניהן ותוצאותיהן ו/או הפסקת השירות בהתאם להוראות הסכם זה. 
  • בשום מקרה לא תישא החברה ו / או ספקיה השונים בכל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם למשתמש או לכל צד שלישי כלשהו כתוצאה מהשימוש בשירות זה, לרבות, אך לא רק, נזק אקראי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, נזק פיצויים בגין נזקי גוף, אובדן הכנסות, הפסקת עסקים, אובדן נתונים או אובדן מידע עסקי כלשהו.
  • מלוא האחריות הנובעת מהעלאת פרטים למערכת מוטלת על המשתמשים עצמם ועל המוטבים, קשר אינה בודקת את הסכמת המשלם לכל שינוי ו/או עידכון שיעשה בפרטיו, וכן אינה בודקת את הסכמת המשלם להעביר עסקאות למוטב. המשתמשים והמוטבים מתחייבים בזאת לשפות ולפצות את המערכת בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד החברה בקשר לפרטים שיועלו על-ידם למערכת ויגרמו לנזק כלשהו למשלם או לחברה.
 8. פעילותה של קשר

ידוע לך והינך מסכים כי קשר  איננה תאגיד בנקאי או "תאגיד עזר" (כהגדרת מונחים אלו בחוק הבנקאות (רישוי) 1981). קשר  משמשת אך ורק כסוכן עבורך על מנת לסייע לך בביצוע העסקאות. ל-קשר יש מערכת יחסים נפרדת עם המשלם ועם המוטב. קשר תפעל בהתאם להוראותיך, בכפוף להוראות הסכם זה, ובכפוף לכך שלא תהיה כל מניעה לביצוע הוראותיך. באישורך של בקשה זו הינך מאשר כי קשר משמשת אך ורק לעיבוד העסקאות ולביצוע הוראותיך לקבלת תשלומים, וכי איננה משמשת כנאמן או כמחזיקת הכספים בכל דרך אחרת.

 1. עדכון פרטי משלם

באפשרות המשתמש לשנות ו/או להחליף את אמצעי התשלום של המשלם, וכן באפשרותו לשנות ו/או להחליף ו/או להוסיף ו/או להפחית את סכום החיוב החודשי ו/או מספר התשלומים. על המשתמש לוודא כי אכן הפרטים נשמרו ו/או נקלטו כפי שביקש. יובהר כי קשר אינה נושאת באחריות לגבי עדכון המשלם בשינויים שהתרחשו.

 1. הגביה
  • הגבייה הן בהוראות קבע והן בכרטיסי אשראי, מתבצעת בערכים שקליים. שער הדולר נקבע ע"פ השער היציג, המפורסם ע"י בנק ישראל, ביום הגבייה בפועל.
  • כל הסכומים שנגבו על ידי קשר עבור המוסד, ירוכזו בחשבון בנק שבבעלות קשר, ויועברו למוסד בהתאם להוראות והתנאים המפורטים להלן.
  • גביית הוראות קבע חדשות, תתבצע בתאריך הגבייה הסמוך, לאחר קבלת אישור מהבנק או לחילופין לאחר 8-14 ימים מעת שליחת הבקשה לבנק. לפי שיקול הדעת של מי שהוסמך לכך מטעם קשר. קשר אינה אחראית לברר אם התקבל  אישור מהבנק.
  • קשר עושה את כל המאמצים שלא יהיו טעויות בהקלדת הנתונים. ניתן לקבל (תמורת תשלום) דו"ח מקדים לפני מועד הגבייה ע"מ לבדוק את נכונות הנתונים. מובהר, כי נכונות פרטי התשלומים (סכום, שם, קוד המוסד, תאריך גבייה וכיו"ב) הינה באחריות המוסד בלבד. על המוסד לוודא את נכונות הפרטים, וכי הפרטים מלאים בטפסים בכתב ברור וקריא. בהתאם, על המוסד לוודא את נכונות הקלדת פרטי התשלום, כפי שהוקלדו בתוכנת הגבייה המופעלת על ידי קשר.
  • קשר עושה כל מאמץ לבצע את הגבייה בתאריכים שנקבעו, אך יתכן ויהיו חריגות של ימים ספורים בתאריכי הגבייה, כמו בחגים או עקב תקלה במחשבים וכו'. תאריכי גבייה שיחולו במועדי ישראל, שבתות, חול המועד וכדו', תבוצע הגבייה לפני כן או אחר כך לפי שער הדולר שיפורסם ע"י בנק ישראל, ביום בו תינתן בפועל הוראת הגבייה לבנק ע"י קשר.
  • קשר רשאית להפסיק את הגביה במקרה של ספק או של חוסר עדכון חשבון הבנק המקבל.
  • המוסד מצהיר ומתחייב, כי בכל הנוגע לכספי הגבייה המועברים אליו על ידי קשר, הינו פועל ויפעל גם בעתיד, על פי הוראות הדין הרלוונטיות לרבות ובעיקר, הוראות חוקי המיסים.
  • קשר רשאית שלא לגבות חיובים כל שהם בין בכ.אשראי ובין בהוראות קבע מכל סיבה שהיא, ולא תהיה למוסד כל תביעה שהיא בגין חיובים שלא בוצעו. בכל נידון בין המשלם לבין המוסד, הכסף יוחזר למשלם ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של קשר, ולא תהיה למוסד כל תביעה בגין זה.
  • מוסכם ומובהר, כי במידה ובעלי המוסד יחתמו ערבות כלשהי לקשר ונדרשו לשלם, רשאית קשר לעכב כל סכום עד למילוי כל דין.
 2. קבלת כספים
  • מובהר, כי ניתן לבצע עסקאות אך ורק במידה וקיים למוטב חשבון פעיל בקשר. במידה ולא קיים למוטב חשבון פעיל בחברה או במקרה בו לא התקבל מקשר אישור ביצוע העסקה, לא תתבצע העסקה ולא יהיו לך כל טענות כלפי בעניין. 
  • מובהר, כי ניתן לבצע עסקאות במטבע שקלי בלבד. קשר שומרת לעצמה את הזכות לאפשר ביצוע עסקאות במטבעות אחרים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. וכן לא ניתן לבצע עסקאות בתשלומים ("תפיסת מסגרת"), הזכות לביצוע עסקאות בתשלומים נתון לשיקול דעתה של קשר.
  • העסקאות תתבצענה הן על ידי המשלם בעצמו דרך כל אחד משירותי קשר והן על ידי המוטב לפי הפרטים שקיבל מהמשלם והן על ידי עובדי קשר לפי פרטים שיקבלו מהמוטב.
  • במועד ביצוע העסקה תשודר העסקה על ידי קשר למס"ב או לשב"א את פרטי העסקה. מובהר, כי במידה ואמצעי התשלום הינו כרטיס אשראי, יחויב חשבון הבנק של המשלם המחייב את כרטיסו במועד החיוב החודשי כפי שהוסכם בינו לבין המשלם.
  • המוטב יזוכה בתשלומי העסקאות במועד שנקבע לפי ההסכם שלו עם הבנק ו/או חברת האשראי ו/או קשר.
  • מובהר, כי חיוב כרטיס האשראי ו/או חשבון הבנק יעשה בפועל רק אם יתקבל אישור ביצוע העסקה ממס"ב או משב"א. במקרה בו לא יתקבל אישור ביצוע העסקה, לא תתבצע העסקה ולא יזוכה המוטב.
  • בכל מקרה קשר שומרת לעצמה את הזכות לעכב את העברת הכספים מהמשלם לחשבון המוטב במקרים הנתונים לשיקול דעתה. קשר אינה מתחייבת לעדכן את המשלם בעת עיכוב העברת התשלום.
  • העברת הכספים שנגבו באשראי באחד משירותי קשר ונסלקו באמצעות מאגדים שונים, יועברו לחשבון הבנק של הלקוח בזמנים ובמועדים שנקבעו מול המאגד ועל אחריותו. קשר אינה צד בהסכמים שנחתמו בין המאגד ללקוח.
 3. התמורה
  • המוסד מתחייב לשלם לקשר, בגין שירותי הגבייה הניתנים לו על ידי קשר, בהתאם לתעריפים כפי שסוכמו. התעריפים, אינם כוללים מע"מ. לכל תשלום יתווסף מע"מ כחוק.
  • בכל מקרה של אי עמידה בתשלומי חובות לקשר, רשאית קשר לעקל או לקזז כל סכום שיש בידיה, לטובת החוב עד לתשלומו המלא הפועל.
  • התשלום לקשר עבור השרות הניתן על ידה על פי חוזה זה, יתבצע מתוך הסכומים אשר נגבו על ידי קשר עבור המוסד, ורוכזו בחשבון שבבעלות קשר, אלא אם כן סוכם אחרת בין הצדדים.
  • קשר רשאית לשנות את התעריפים בגין שירותי הגבייה, בהודעה של חודש מראש. על שינויים בתעריפים התלויים בגורמים חיצוניים, לא תינתן כל הודעה.
 1. השגות 
  • הינך מתבקש לבדוק את פירוט העסקאות שיופיע באתר וכן כל חשבון, הודעה ומכתב שיישלחו או שיימסרו לך באופן כלשהו, על-ידי החברה. באם ישנן השגות, תמציא לחברה, את השגותיך בכתב לגביהם, בתוך 30 (שלושים) ימים מתאריך המסירה, המשלוח או העדכון באתר על-ידי החברה.
  • הינך מתחייב למסור לחברה את כל המסמכים והראיות שיהיו בידיך לביסוס השגותיך וכן לסייע לה לערוך את הבירורים הנחוצים, לרבות לצורך הקטנת נזקיה. אם לא תודיע על השגותיך לחברה בתוך המועד הנ"ל ותרצה לחלוק על-כך שביצעת את העסקות המפורטות בהודעה או על סכומן או פרטיהן האחרים יחולו התנאים האלה:
   • נטל ההוכחה בדבר שלילת העובדה שביצעת את העסקות או בדבר סכומן או בדבר פרטיהן האחרים תהיה מוטלת עליך.
   • תוכל לשלול ו/או לחלוק על העובדה שביצעת את העסקאות או על סכומן או על פרטיהן האחרים אך ורק בראיות בכתב
 1. נהלים בגין הפרת תנאים
  • בכל מקרה בו תנאי מתנאים אלה הופר או המשתמש מבצע שימוש העלול לגרום להפרעה למשתמשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש או שהחברה סבורה כי מעשי המשתמש חורגים מכללי התנהגות סבירים, וכן במידה והמשתמש מסר לחברה מידע שאינו נכון ו/או קיימת בעיה בהעברת התשלום המגיע לקשר עבור השירות ו/או תהיינה על החשבון הכחשות עסקה חריגות החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי:
   • למנוע ו / או להגביל את כניסת המשתמש לשירות ו / או לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש לרבות מניעת הגישה לחשבון או לביצוע תשלום, באופן זמני או קבוע.
   • להקפיא את הזכויות הנובעות מן השירות למשתמש ו/או להכפיפן למילוי חובות  המוטב או המשתמש מטעמה לחברה עקב ההפרה.
   • לנכות כל סוג של הטבה או זכות שהוענק לחשבון, או כל חלק מהן.
  • במקרה של סיום חשבון עקב הנסיבות המתוארות לעיל, המשתמש עלול לאבד את שם המשתמש ואת שאר ההגדרות שלו בשירות, אם יש כאלו, ללא אחריות של החברה לכל נזק אשר עלול להיגרם מן האמור לעיל. אם למשתמש יותר מחשבון אחד, החברה עשוי לסיים את כל החשבונות.
  • המשתמש מכיר בכך כי החברה אינה נדרשת לספק הודעה מראש בטרם השעיה או סיום החשבון או הסרה או ביטול של זכויות המשויכות לחשבון. במקרה כאמור, המשתמש לא יוכל להשתתף בשירות שוב ללא הרשאה מפורשת של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשמור על חשבונות שבוטלו ולספק גישה לשירות. על משתמש הסבור כי ננקטה פעולה כנגד  החשבון שלו בשגיאה, לפנות  לחברה באמצעות הדוא"ל: kesherhk@gmail.com
  • משתמש אשר יורחק מהשירות והיחסים עמו ינותקו כתוצאה ממעשה או מחדל       שהקימו עילה לכך, לא יהא רשאי לחזור ולהשתמש בשירות גם תחת שם משתמש     אחר.
 2. סמכות שיפוט הדין
   בכל מקרה של מחלוקת הנובעת מהוראות תקנון זה תהיה סמכות השיפוט הייחודית נתונה בפני דיין מבית דין של הרב קרליץ בבני או דיין מבית הדין של הרב מרדכי גרוס.
 3. סיום התקשרות
  • משתמש או מוטב המעוניין לסיים את התקשרותו עם קשר עליו להודיע לה בכתב.
  • אין מחובת קשר לשמור את המידע ו/או לאפשר גישה למוטב עם סגירת החשבון.
 4. הודעות לקשר

בכל נושא ועניין ניתן לפנות אלינו:

בטלפון: 073-7272050

דוא"ל: kesherhk@gmail.com

מען למכתבים: כהנמן 86 בני ברק

פקס: 03-6163018

קהילות מאצ'ינג

מתחברים לקמפיין מנצח!

קהילות מצינג
חווית גיוס המונים דיגיטלית
שמתאימה לכולם

יותר מתקדם - יותר קל - יותר חשיפה

הצטרפות לשרות

הצטרפות לשירות

דילוג לתוכן