PCI DSS LEVEL 1

קשר,כמפיצה מורשית של חברות האשראי דואגת לאבטחת הנתונים הנמצאים אצלה ברמת האבטחה הגבוהה ביותר הנדרשת.

קשר עובדת לפי תקן האבטחה הבינלאומי pci dss level 1 המוגדרת כרמת האבטחה הגבוהה ביותר המוכרת כיום בתקן סליקת האשראי הבינלאומית,
רמת האבטחה הגבוהה אינה מאפשרת זליגת מידע מחוץ למערכת ההרשאות הנדרשת.

על מנת להיות בטוחים שהתקן מיושם ברמה הנכונה והנתונים מאובטחים לגמרי,
קשר עברה מבחן הסמכה באמצעות Comsec חברת בדיקות מאושרת על ידי מועצת pci,
ומניעת חדירת גורמים עוינים מבוצעת בשיתוף עם חברת incapsula,
בנוסף לצוות האבטחה המועסק בחברה עצמה על מנת שתהיו בטוחים שהכל מאובטח והנתונים שלכם נשארים שלכם.

קומסק רמת DSS PCI 1